cica
16 شهریور 1401 - 06:40

رشد ۹ میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر از سال ۹۲ تا ۹۸

تهران- ایرنا- آمارهای رسمی نشان می دهد در دولت گذشته شدت فقر به میزان قابل توجهی افزایش یافت. مطابق آمارها حدود ۹ میلیون نفر از سال ۹۲ تا ۹۸ به زیر خط فقر رفتند و جمعیت زیر خط فققر از ۲۳ درصد در سال ۹۲ به ۳۲ درصد در سال ۹۸ افزایش یافت. به گزارش ایرنا، آمارهای رسمی نشان می‌دهد گستره و شدت فقر در دولت روحانی به شدت افزایش یافت. در حالی که در ابتدای دولت یازدهم ۲۲.۸ درصد از جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کردند طبق آخرین آمار وزارت تعاون، در سال ۱۳۹۸ این رقم به ۳۲ درصد رسید یعنی بیش از ۹ واحد درصد بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شد. در سال ۱۳۹۲  حدود ۱۷.۶ میلیون نفر از مردم زیر خط فقر بودند اما در سال ۱۳۹۶ به ۲۶.۶ میلیون نفر رسید یعنی ۹ میلیون نفر در دولت روحانی زیر خط فقر رفتند. شاخص ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ نرخ سرشمار فقر (درصد) ۲۲.۸ ۲۱ ۲۰.۱ ۲۱.۲ ۲۲ ۲۶ ۳۲ خط فقر (سرانه - میلیون تومان) ۰.۳۳ ۰.۳۶ ۰.۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۶۵ ۰.۹۱ جمعیت زیر خط فقر (میلیون نفر) ۱۷.۶ ۱۶.۴ ۱۵.۹ ۱۶.۹ ۱۷.۸ ۲۱.۴ ۲۶.۶شاخص ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ نرخ سرشمار فقر (درصد) ۲۲.۸ ۲۱ ۲۰.۱ ۲۱.۲ ۲۲ ۲۶ ۳۲ خط فقر (سرانه - میلیون تومان) ۰.۳۳ ۰.۳۶ ۰.۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۶۵ ۰.۹۱ جمعیت زیر خط فقر (میلیون نفر) ۱۷.۶ ۱۶.۴ ۱۵.۹ ۱۶.۹ ۱۷.۸ ۲۱.۴ ۲۶.۶شاخص ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸شاخصشاخص۹۲۹۲۹۳۹۳۹۴۹۴۹۵۹۵۹۶۹۶۹۷۹۷۹۸۹۸نرخ سرشمار فقر (درصد) ۲۲.۸ ۲۱ ۲۰.۱ ۲۱.۲ ۲۲ ۲۶ ۳۲نرخ سرشمار فقر (درصد)۲۲.۸۲۱۲۰.۱۲۱.۲۲۲۲۶۳۲خط فقر (سرانه - میلیون تومان) ۰.۳۳ ۰.۳۶ ۰.۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۶۵ ۰.۹۱خط فقر (سرانه - میلیون تومان)۰.۳۳۰.۳۶۰.۴۰.۴۵۰.۵۱۰.۶۵۰.۹۱جمعیت زیر خط فقر (میلیون نفر) ۱۷.۶ ۱۶.۴ ۱۵.۹ ۱۶.۹ ۱۷.۸ ۲۱.۴ ۲۶.۶جمعیت زیر خط فقر (میلیون نفر)۱۷.۶۱۶.۴۱۵.۹۱۶.۹۱۷.۸۲۱.۴۲۶.۶
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 718359