cica
13 شهریور 1401 - 16:24

پخش زنده دیدار منچستریونایتد و آرسنال از شبکه رادیویی ورزش

مسابقه تیم‌های منچستریونایتد و آرسنال امشب به صورت زنده از برنامه "گزارش ورزشی" رادیو ورزش پخش می‌شود. امشب تیم‌های منچستریونایتد و آرسنال در هفته ششم لیگ برتر انگلیس راس ساعت ۲۰ به مصاف یكدیگر می‌روند. امشبتیم‌هایمنچستریونایتدوآرسنالدرهفتهششملیگبرترانگلیسراسساعت۲۰بهمصافیكدیگرمی‌روند.این دیدار به صورت زنده از برنامه "گزارش ورزشی" رادیو ورزش موج FM ردیف ۹۲ مگاهرتز گزارش خواهد شد. ایندیداربهصورتزندهازبرنامه"گزارشورزشی"رادیوورزشموجFMردیف۹۲مگاهرتزگزارشخواهدشد.تیم آرسنال كه هر پنج بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته با ۱۵ امتیاز در صدر جدول است، اما منچستر با ۹ امتیاز در ردههشتم جدول است. تیمآرسنالكههرپنجبازیقبلیخودراباپیروزیپشتسرگذاشتهبا۱۵امتیازدرصدرجدولاست،امامنچستربا۹امتیازدرردههشتمجدولاست.باشگاه خبرنگاران جوانفرهنگی هنریرادیو تلویزیون
شناسه خبر: 710368