cica
24 مرداد 1401 - 13:34

سیلاب در ننگرهار موجب کشته شدن ۵ عضو یک خانواده شد

سیلاب در جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار خسارات جانی و مالی به مردم این مناطق رسانده است. مسئولان محلی در ننگرهار تأیید کرده اند که ریزش سقف یک خانه در ولسوالی سرخ رود این ولایت ۵ عضو یک خانواده را کشته است. مسئولان محلی در ننگرهار تأیید کرده اند که ریزش سقف یک خانه در ولسوالی سرخ رود این ولایت ۵ عضو یک خانواده را کشته است. مسئولان محلی در ننگرهار تأیید کرده اند که ریزش سقف یک خانه در ولسوالی سرخ رود این ولایت ۵ عضو یک خانواده را کشته است. مسئولان محلی در ننگرهار تأیید کرده اند که ریزش سقف یک خانه در ولسوالی سرخ رود این ولایت ۵ عضو یک خانواده را کشته است. مسئولان محلی در ننگرهار تأیید کرده اند که ریزش سقف یک خانه در ولسوالی سرخ رود این ولایت ۵ عضو یک خانواده را کشته است. مسئولان محلی در ننگرهار تأیید کرده اند که ریزش سقف یک خانه در ولسوالی سرخ رود این ولایت ۵ عضو یک خانواده را کشته است.به گفته مسئولان این رویداد بامداد امروز دوشنبه (۲۴ اسد/مرداد) پس از جاری شدن سیلاب ناشی از باران‌های شدید در شهرک شیخ مصری این ولسوالی رخ داده است.آنان گفته اند که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند.گفته شده که سیلاب بامداد امروز در جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و مناطق خواشاه، نیز به مردم آسیب رسانده است.به مسئولان هرچند آمارهای دقیق تا هنوز جمع آوری نشده؛ اما سیلاب بامداد امروز تلفات و خساراتی به مردم تحمیل کرده است. علاوه‌براین ۵۷ تن براثر سرازیر شدن سیلاب‌ در پروان کشته و زخمی شده‌اند. به گفته مسئولان این رویداد بامداد امروز دوشنبه (۲۴ اسد/مرداد) پس از جاری شدن سیلاب ناشی از باران‌های شدید در شهرک شیخ مصری این ولسوالی رخ داده است.آنان گفته اند که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند.گفته شده که سیلاب بامداد امروز در جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و مناطق خواشاه، نیز به مردم آسیب رسانده است.به مسئولان هرچند آمارهای دقیق تا هنوز جمع آوری نشده؛ اما سیلاب بامداد امروز تلفات و خساراتی به مردم تحمیل کرده است. علاوه‌براین ۵۷ تن براثر سرازیر شدن سیلاب‌ در پروان کشته و زخمی شده‌اند. به گفته مسئولان این رویداد بامداد امروز دوشنبه (۲۴ اسد/مرداد) پس از جاری شدن سیلاب ناشی از باران‌های شدید در شهرک شیخ مصری این ولسوالی رخ داده است.آنان گفته اند که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند.گفته شده که سیلاب بامداد امروز در جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و مناطق خواشاه، نیز به مردم آسیب رسانده است.به مسئولان هرچند آمارهای دقیق تا هنوز جمع آوری نشده؛ اما سیلاب بامداد امروز تلفات و خساراتی به مردم تحمیل کرده است. علاوه‌براین ۵۷ تن براثر سرازیر شدن سیلاب‌ در پروان کشته و زخمی شده‌اند. به گفته مسئولان این رویداد بامداد امروز دوشنبه (۲۴ اسد/مرداد) پس از جاری شدن سیلاب ناشی از باران‌های شدید در شهرک شیخ مصری این ولسوالی رخ داده است.آنان گفته اند که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند.گفته شده که سیلاب بامداد امروز در جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و مناطق خواشاه، نیز به مردم آسیب رسانده است.به مسئولان هرچند آمارهای دقیق تا هنوز جمع آوری نشده؛ اما سیلاب بامداد امروز تلفات و خساراتی به مردم تحمیل کرده است. علاوه‌براین ۵۷ تن براثر سرازیر شدن سیلاب‌ در پروان کشته و زخمی شده‌اند. به گفته مسئولان این رویداد بامداد امروز دوشنبه (۲۴ اسد/مرداد) پس از جاری شدن سیلاب ناشی از باران‌های شدید در شهرک شیخ مصری این ولسوالی رخ داده است.آنان گفته اند که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند.گفته شده که سیلاب بامداد امروز در جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و مناطق خواشاه، نیز به مردم آسیب رسانده است.به مسئولان هرچند آمارهای دقیق تا هنوز جمع آوری نشده؛ اما سیلاب بامداد امروز تلفات و خساراتی به مردم تحمیل کرده است. علاوه‌براین ۵۷ تن براثر سرازیر شدن سیلاب‌ در پروان کشته و زخمی شده‌اند. به گفته مسئولان این رویداد بامداد امروز دوشنبه (۲۴ اسد/مرداد) پس از جاری شدن سیلاب ناشی از باران‌های شدید در شهرک شیخ مصری این ولسوالی رخ داده است.آنان گفته اند که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند.گفته شده که سیلاب بامداد امروز در جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و مناطق خواشاه، نیز به مردم آسیب رسانده است.به مسئولان هرچند آمارهای دقیق تا هنوز جمع آوری نشده؛ اما سیلاب بامداد امروز تلفات و خساراتی به مردم تحمیل کرده است. علاوه‌براین ۵۷ تن براثر سرازیر شدن سیلاب‌ در پروان کشته و زخمی شده‌اند. به گفته مسئولان این رویداد بامداد امروز دوشنبه (۲۴ اسد/مرداد) پس از جاری شدن سیلاب ناشی از باران‌های شدید در شهرک شیخ مصری این ولسوالی رخ داده است.آنان گفته اند که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند.گفته شده که سیلاب بامداد امروز در جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و مناطق خواشاه، نیز به مردم آسیب رسانده است.به مسئولان هرچند آمارهای دقیق تا هنوز جمع آوری نشده؛ اما سیلاب بامداد امروز تلفات و خساراتی به مردم تحمیل کرده است. علاوه‌براین ۵۷ تن براثر سرازیر شدن سیلاب‌ در پروان کشته و زخمی شده‌اند. به گفته مسئولان این رویداد بامداد امروز دوشنبه (۲۴ اسد/مرداد) پس از جاری شدن سیلاب ناشی از باران‌های شدید در شهرک شیخ مصری این ولسوالی رخ داده است.آنان گفته اند که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند.گفته شده که سیلاب بامداد امروز در جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و مناطق خواشاه، نیز به مردم آسیب رسانده است.به مسئولان هرچند آمارهای دقیق تا هنوز جمع آوری نشده؛ اما سیلاب بامداد امروز تلفات و خساراتی به مردم تحمیل کرده است. علاوه‌براین ۵۷ تن براثر سرازیر شدن سیلاب‌ در پروان کشته و زخمی شده‌اند. به گفته مسئولان این رویداد بامداد امروز دوشنبه (۲۴ اسد/مرداد) پس از جاری شدن سیلاب ناشی از باران‌های شدید در شهرک شیخ مصری این ولسوالی رخ داده است.آنان گفته اند که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند.گفته شده که سیلاب بامداد امروز در جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و مناطق خواشاه، نیز به مردم آسیب رسانده است.به مسئولان هرچند آمارهای دقیق تا هنوز جمع آوری نشده؛ اما سیلاب بامداد امروز تلفات و خساراتی به مردم تحمیل کرده است. علاوه‌براین ۵۷ تن براثر سرازیر شدن سیلاب‌ در پروان کشته و زخمی شده‌اند. به گفته مسئولان این رویداد بامداد امروز دوشنبه (۲۴ اسد/مرداد) پس از جاری شدن سیلاب ناشی از باران‌های شدید در شهرک شیخ مصری این ولسوالی رخ داده است.آنان گفته اند که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند.گفته شده که سیلاب بامداد امروز در جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و مناطق خواشاه، نیز به مردم آسیب رسانده است.به مسئولان هرچند آمارهای دقیق تا هنوز جمع آوری نشده؛ اما سیلاب بامداد امروز تلفات و خساراتی به مردم تحمیل کرده است. علاوه‌براین ۵۷ تن براثر سرازیر شدن سیلاب‌ در پروان کشته و زخمی شده‌اند. به گفته مسئولان این رویداد بامداد امروز دوشنبه (۲۴ اسد/مرداد) پس از جاری شدن سیلاب ناشی از باران‌های شدید در شهرک شیخ مصری این ولسوالی رخ داده است.آنان گفته اند که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند.گفته شده که سیلاب بامداد امروز در جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و مناطق خواشاه، نیز به مردم آسیب رسانده است.به مسئولان هرچند آمارهای دقیق تا هنوز جمع آوری نشده؛ اما سیلاب بامداد امروز تلفات و خساراتی به مردم تحمیل کرده است. علاوه‌براین ۵۷ تن براثر سرازیر شدن سیلاب‌ در پروان کشته و زخمی شده‌اند. به گفته مسئولان این رویداد بامداد امروز دوشنبه (۲۴ اسد/مرداد) پس از جاری شدن سیلاب ناشی از باران‌های شدید در شهرک شیخ مصری این ولسوالی رخ داده است.آنان گفته اند که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند.گفته شده که سیلاب بامداد امروز در جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و مناطق خواشاه، نیز به مردم آسیب رسانده است.به مسئولان هرچند آمارهای دقیق تا هنوز جمع آوری نشده؛ اما سیلاب بامداد امروز تلفات و خساراتی به مردم تحمیل کرده است. علاوه‌براین ۵۷ تن براثر سرازیر شدن سیلاب‌ در پروان کشته و زخمی شده‌اند. باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان
شناسه خبر: 588497